Birthday Cake Fudge

$6.50
Happy Birthday... Or maybe half birthday, or quarter birthday?? Whatever the day enjoy this sprinkled Birthday Cake Fudge.